درک رفتار مشتریان و تلاش برای تاثیرگذاری بر آن


9,000 تومان

مولف: حمیدرضا رستمی    افشین داداش زاده