دمنوش سرماخوردگی


35,000 تومان

300 گرمی

این دمنوش شامل پونه، مرزنجوش، پرسیاوشان، عناب، زوفا، بنفشه فرنگی، آویشن، گل‌گاو‌زبان، سپستان می‌باشد.